Συχνές ερωτήσεις

Πότε πληρώνω την προμήθεια μεσιτείας;

Την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου θα καταβληθεί η μεσιτική αμοιβή, 2% πλέον ΦΠΑ, από τον αγοραστή στην εταιρεία.

Πότε πρέπει να υπογράψω τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς;

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής και/ή ο Πλειοδότης δεν καταβάλει την Προκαταβολή ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, θα καταπίπτει η Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ της εταιρείας και η εταιρεία θα δικαιούται να ανακηρύξει Πλειοδότη τον αμέσως επόμενο κατά σειρά Κατάταξης Προσφοράς.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν καταβάλω την προκαταβολή;

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ή/και ο Προσφέρων δεν καταβάλει την Προκαταβολή ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της εταιρείας και η εταιρεία δικαιούται να υποδείξει ως Προσφέροντα τον επόμενο φορέα του Πίνακα Κατάταξης.

Πότε καταβάλω την προκαταβολή αγοράς του ακινήτου και ποια είναι αυτή;

Κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού, ο Αγοραστής ή ο Πλειοδότης οφείλει να καταβάλει την Προκαταβολή Συναλλαγής για την αγορά του ακινήτου (το ποσό Προκαταβολής θα αφαιρείται από το συνολικά οφειλόμενο Τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει ο Πλειοδότης για την αγοραπωλησία του ακινήτου).

Πότε υπογράφω το Ιδιωτικό Συμφωνητικό;

Μετά την ανακήρυξη του Αγοραστή (σε περίπτωση Άμεσης Αγοράς) ή του Πλειοδότη (σε περίπτωση Δημοπρασίας), θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τους ανωτέρω, να προσκομίσουν εντός της ίδιας προθεσμίας, στην ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση) και σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω υπό 3.1.2 γ-ε., 3.2.1α, 3.2.1β ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, εφόσον αυτό έχει τεθεί σε ισχύ ή, σε περίπτωση που αγοραστής είναι κάτοικος εξωτερικού, τα αντίστοιχα εκδιδόμενα στη χώρα του πιστοποιητικά, καθώς και τα τυχόν ειδικότερα απαιτούμενα για αγορά ακινήτου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων την Τιμή Άμεσης Αγοράς ή ο Πλειοδότης ενεργούσε για λογαριασμό άλλου, θα προσκομίζεται σε πρωτότυπο σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης σχετικό κοινοπρακτικό, όπου θα δηλώνονται και τα ποσοστά συμμετοχής εκάστους μέλους.

Ποια είναι η διαδικασία μετά την ανάδειξή μου σε πρώτο πλειοδότη;

Ο Πλειοδότης θα κληθεί από την εταιρεία να υπογράψει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακήρυξη του, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό), με το οποίο θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην αγορά του αντίστοιχου ακινήτου, καταβάλλοντας παράλληλα ένα αντίτιμο, ισόποσο του 10% του Τιμήματος (Προκαταβολή Συναλλαγής), το οποίο αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που είναι συνημμένο στη σελίδα κάθε ακινήτου στον ιστότοπο http://www.kourtidis.auction. Μετά την ανάδειξη Αγοραστή και/ή Πλειοδότη και την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο ιδιοκτήτης του αντίστοιχου ακινήτου και ο Αγοραστής και/ή Πλειοδότης θα προβούν στη σύναψη του συμβολαίου αγοραπωλησίας (Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας), σύμφωνα με τους εδώ οριζόμενους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά και με τους τυχόν σχετικούς Ειδικούς ΄Ορους που αφορούν κάθε ακίνητο. http://www.kourtidis.auction.

Μετά τον ορισμό του Αγοραστή ή/και του Πλειοδότη και την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου και ο Αγοραστής ή/και ο Πλειοδότης θα προχωρήσουν στη σύναψη της σύμβασης αγοράς (Σύμβαση Αγοράς), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους που ορίζονται στο παρόν, αλλά και με τυχόν σχετικούς Ειδικούς Όρους που αφορούν κάθε ακίνητο.

Ποιά είναι η διαδικασία ανάδειξης πλειοδότη;

Η ανάδειξη του Πλειοδότη θα γίνεται με βάση το υψηλότερο προσφερόμενο ποσό (Τίμημα), σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Η προσφορά του Πλειοδότη τον δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες, η οποία δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη εταιρεία για άλλες τριάντα (30) ημέρες, με σχετική έγγραφη, με ηλεκτρονικό μήνυμα ,ειδοποίηση του Πλειοδότη, εκτός εάν ο τελευταίος διαφωνήσει εγγράφως. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του Πλειοδότη εντός της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της εταιρείας. Μετά την εκπνοή του χρόνου υποβολής των Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής που συμμετείχε και προσέφερε το υψηλότερο Τίμημα για την αγορά του εκάστοτε ακινήτου (σύμφωνα με το σχετικό Πίνακα Κατάταξης) ανακηρύσσεται για το αντίστοιχο ακίνητο με απόφαση της εταιρείας, Πλειοδότης (εκτός αν άλλως αποφασίσει η εταιρεία ,σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κατωτέρω παράγραφο). Ο Πλειοδότης θα ενημερωθεί για την ανακήρυξη του μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ θα ενημερωθούν σχετικά και οι λοιποί συμμετέχοντες, ότι το ακίνητο πουλήθηκε ή θα αναρτάται σχετική ενημέρωση στον ιστότοπο, ότι «αναδείχθηκε πλειοδότης».
Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής που συμμετείχε και προσέφερε το υψηλότερο Τίμημα για την αγορά κάθε ακινήτου (σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Κατάταξης) αναδεικνύεται με απόφαση της Εταιρείας ως Πλειοδότης για το αντίστοιχο ακίνητο (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο). Ο Πλειοδότης θα ενημερώνεται για τον ορισμό του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ οι λοιποί συμμετέχοντες θα ενημερώνονται ότι το ακίνητο πωλήθηκε ή θα αναρτάται η σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα- ότι "έχει οριστεί πλειοδότης".

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης επέκτασης της διαδικασίας;

Στον ιστότοπο θα καθορίζονται η Τιμή Εκκίνησης, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας (έναρξη-λήξη), καθώς και τυχόν άλλες παράμετροι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Σε κάθε δημοπρασία θα υπάρχει η Δυνατότητα Αυτόματης Επέκτασης του Χρόνου Κλεισίματος του Διαγωνισμού. Η επέκταση θα είναι προκαθορισμένου σύντομου χρόνου για προκαθορισμένο αριθμό προσφορών.

Ποια είναι η διαδικασία της Δημοπρασίας;

Μετά την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, σύμφωνα με το οριζόμενο χρονικό πλαίσιο, στην διαδικασία διαδοχικής ηλεκτρονικής υποβολής με την υποβολή οικονομικής Προσφοράς και αντιπροσφορών (Ηλεκτρονική Δημοπρασία), αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ανώτατη μέχρι εκείνη τη στιγμή προσφορά και να αντιπροσφέρει, ανώτερο τίμημα.aυψηλότερη τιμή., υψηλότερη τιμή.

Που μπορώ να βρω το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα κληθώ να υπογράψω εάν πλειοδοτήσω;

Στις Πληροφορίες είναι διαθέσιμο το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα κληθείτε να υπογράψετε εάν Πλειοδοτήσετε.

Πότε μπορώ να διενεργήσω τον έλεγχο του ακινήτου;

Οπωσδήποτε πριν την Δημοπρασία. Στις Πληροφορίες, θα είναι διαθέσιμα τα έγγραφα που απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο για το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου από τον ενδιαφερόμενο Αγοραστή (π.χ. τελευταίος τίτλος κυριότητας, τοπογραφικό, κατόψεις, ειδικοί όροι κ.λπ.) Επισημαίνεται, ότι όλες οι Πληροφορίες, σχετικά με κάθε ακίνητο, αποβλέπουν μόνο στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγοραστών για την υποβολή των προσφορών τους, δεν είναι εξαντλητικές και δεν δεσμεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια των Πληροφοριών και η εταιρεία, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις ή παραδρομές των Πληροφοριών, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξακριβώσουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη και πραγματοποιώντας τους δικούς τους ελέγχους με συμβούλους τους.
Επισημαίνεται ότι όλες οι πληροφορίες, σχετικά με κάθε ακίνητο, αποσκοπούν μόνο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων αγοραστών για την υποβολή των προσφορών τους, δεν είναι εξαντλητικές και δεν δεσμεύουν την εταιρεία με κανένα τρόπο.

Σημειώνεται ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με κάθε ακίνητο αποσκοπούν μόνο στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγοραστών για την υποβολή των προσφορών τους, δεν είναι εξαντλητικές και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρεία. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των Πληροφοριών και η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις ή λάθη των Πληροφοριών, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επαληθεύσουν με δική τους ευθύνη και έξοδα, πραγματοποιώντας δικούς τους ελέγχους με τους συμβούλους τους.

Μπορώ να αγοράσω το ακίνητο πριν την δημοπρασία (Άμεση Αγορά);

Σχετικά με την Άμεση Αγορά ακινήτου στην προκαθορισμένη, από τη Kourtidis Auctions Platform και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τιμή, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον, πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή της πλατφόρμας. Αμέσως, θα εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη «Κατακυρώθηκε». Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα κληθεί να υπογράψει το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και να καταβάλει την Προκαταβολή Συναλλαγής, κατά τα κατωτέρω υπό 5.1.1 οριζόμενα. Σημειώνεται, ότι ο όρος 4.2.1 (χρόνος ισχύος Προσφοράς) ισχύει και στην περίπτωση ‘Αμεσης Αγοράς. Εφόσον εκπληρωθούν οι παραπάνω όροι, το ακίνητο θα αποσύρεται από την ηλεκτρονική δημοπρασία και το ακίνητο θα εμφανίζεται με την ένδειξη «Πουλήθηκε».

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα κληθεί να υπογράψει το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και να καταβάλει την Προκαταβολή Συναλλαγής, όπως ορίζεται κατωτέρω υπό 5.1.1 Σημειώνεται ότι ο όρος 4.2.1 (Περίοδος ισχύος της προσφοράς) ισχύει και στην περίπτωση της "Άμεσης αγοράς".

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ακίνητο θα αποσυρθεί από τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και δίπλα στο ακίνητο θα εμφανιστεί η ένδειξη "Πωλήθηκε".

Πως μπορώ να συμμετέχω σε μια δημοπρασία;

Ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής μπορεί να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής ή Αίτηση Άμεσης Αγοράς, ενώ θα πρέπει να αποδέχεται τους Ειδικούς Όρους. Η αίτηση Άμεσης Αγοράς θα πρέπει να υποβληθεί 10 ημέρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Η Αίτηση είτε Αγοράς είτε συμμετοχής, σε κάθε περίπτωση, θα συνοδεύεται από τα ΄Έγγραφα του όρου 3.2. Εφόσον η Αίτηση γίνει αποδεκτή από την Kourtidis Auctions Platform, με σχετική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου εντός εβδομάδος, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλει Εγγύηση Συμμετοχής και θα συμπεριληφθεί στη Λίστα Πλειοδοτών.

Προϋπόθεση αποδοχής της Αίτησης Συμμετοχής και συμπερίληψης στη Λίστα Πλειοδοτών, ή Άμεσης αγοράς του Ακινήτου είναι να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές τους όρους και κριτήρια που περιγράφονται κατωτέρω στον όρο 3 των παρόντων Γενικών Όρων. όρος 3 των παρόντων Γενικών Όρων.

Η Εγγύησης Συμμετοχής παρέχεται με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό της Kourtidis Auctions Platform. Η εν λόγω Εγγυητική Συμμετοχής επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους μετά την ανάδειξη Πλειοδότη. Στον Πλειοδότη, η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται με την υπογραφή του Συμβολαίου Αγοραπωλησίας.

Πως μπορώ να ενημερωθώ για το ακίνητο και την τιμή του;

Εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή στον ιστότοπο, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής θα έχει πρόσβαση στους Ειδικούς Όρους και το σύνολο των διαθέσιμων Πληροφοριών (εφεξής οι «Πληροφορίες») για έκαστο ακίνητο, συμπεριλαμβανομένης της Τιμής Εκκίνησης και/Τιμής Άμεσης Αγοράς, καθώς και της Εγγύησης Συμμετοχής στη Διαδικασία (ύψους 2,5%) επί του ελάχιστου συνολικού Τιμήματος για κάθε ακίνητο.

Πως μπορώ να επισκεφτώ ένα ακίνητο;

Θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης κάθε ακινήτου (“site visit”), σε ημέρα ή ημέρες και ώρες, που θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης του ενδιαφερόμενου αγοραστή και της ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε., τουλάχιστον μία ημέρα πριν (με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε ιδιοκτήτη).

Μπορώ να εγγραφώ μέσω μεσιτικού γραφείου;

Εάν πρόκειται για μεσίτη, θα πρέπει να δηλώνεται ότι ενεργεί για λογαριασμό τρίτου-πελάτη του, με σημείωση-ένδειξη στο σχετικό ειδικό τετραγωνίδιο.

Πώς μπορώ να πληροφορηθώ για το ακίνητο;

Στον ιστότοπο θα είναι αναρτημένες φωτογραφίες με τα προς πώληση ακίνητα, σύντομη περιγραφή αυτών με λεπτομέρειες για τη θέση/περιοχή που βρίσκονται και το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της διαδικασίας πώλησης κάθε ακινήτου.

Πως είμαι σίγουρος ότι ολοκληρώθηκε η εγγραφή;

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μέσω της παροχής των απαιτούμενων στοιχείων του ενδιαφερόμενου Αγοραστή και επιλέγοντας το όνομα Χρήστη και τον προσωπικό του Κωδικό (Username και Password), ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο e-mail, στο οποίο αναφέρεται η επιβεβαίωση εγγραφής, το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Πρόσβασης (Password) που έχει δηλώσει. Σημειώνεται, ότι το όνομα Χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει, ενώ ο Κωδικός Πρόσβασης μπορεί.

Πως γίνεται η εγγραφή στο site;

Εγγραφείτε εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κατά την εγγραφή του, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής θα πρέπει να δηλώσει τα πραγματικά στοιχεία του, ήτοι όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, e-mail και σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει εταιρεία, την επωνυμία αυτής και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.