Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Online δημοπρασίας ακινήτων

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Online δημοπρασίας ακινήτων
Σχετικά με την πώληση ακινήτων μέσω της εταιρείας KOURTIDIS GROUP S.A. από την ιστοσελίδα http://www.kourtidis.auction
Mάρτιος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Εισαγωγή
2 Διαδικασία πώλησης ακινήτου
3 Δικαίωμα συμμετοχής
4 Υποβολή προσφορών και ορισμός του προσφέροντος
5 Υπογραφή της συμφωνίας πώλησης και αγοράς
6 Πολιτική προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
7 Άλλοι όροι
8 Όροι - Ερμηνεία

1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία KOURTIDIS GROUP S.A. (εφεξής η "Εταιρεία") είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ακινήτων στην ελληνική κτηματαγορά, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες μεσιτείας για την πώληση ακινήτων. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, η Εταιρεία αποφάσισε να παρέχει υπηρεσίες πώλησης ακινήτων είτε στο πλαίσιο σχετικής προς τούτο εντολής είτε ιδιωτικών ακινήτων, μέσω της ιστοσελίδας www.kourtidis.action ("Ηλεκτρονική Δημοπρασία"), σύμφωνα με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι Συμμετοχής") και εφόσον ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής ακολουθήσει την κατωτέρω διαδικασία (εφεξής η "Διαδικασία"). Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η πραγματοποίηση συναλλαγών με διαφάνεια, ορθή πληροφόρηση και άμεση πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή με αμοιβαία επωφελή τρόπο. Αφορά μόνο τους Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν Ειδικοί Όροι για κάθε ακίνητο.

2. Διαδικασία πώλησης ακινήτων
2.1. Εγγραφή στον δικτυακό τόπο [www.kourtidis.auction] - Εκδήλωση ενδιαφέροντος
2.1.1. Κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική δημοπρασία πρέπει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα www.Kourtidis.action. Κατά την εγγραφή του, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής πρέπει να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία, δηλαδή όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και σε περίπτωση που εκπροσωπεί εταιρεία, την εταιρική επωνυμία και τον αριθμό ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Σε περίπτωση κτηματομεσίτη, πρέπει να δηλώσει ότι ενεργεί για λογαριασμό τρίτου πελάτη, με ένδειξη-σημείωση στο σχετικό ειδικό τετραγωνίδιο. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων του ενδιαφερόμενου Αγοραστή και την επιλογή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναφέρεται η επιβεβαίωση της εγγραφής, το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης που έχουν δηλωθεί. Σημειώνεται ότι το Όνομα Χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει, ενώ ο Κωδικός πρόσβασης μπορεί. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει φωτογραφίες με τα ακίνητα προς πώληση, σύντομη περιγραφή με λεπτομέρειες για την τοποθεσία/περιοχή τους και το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης κάθε ακινήτου.
2.1.2. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή στην ιστοσελίδα, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής. α) θα έχει πρόσβαση στους Ειδικούς Όρους και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (εφεξής οι "Πληροφορίες") για κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένης της Τιμής Εκκίνησης ή/και της Άμεσης Τιμής Αγοράς, καθώς και της Εγγύησης Συμμετοχής στη Διαδικασία (ύψους 2,5%) επί της ελάχιστης συνολικής Τιμής για κάθε ακίνητο, β) Ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής μπορεί να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής ή Αίτηση Άμεσης Αγοράς και πρέπει να αποδεχθεί τους Ειδικούς Όρους. Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, ενώ η Αίτηση Άμεσης Αγοράς πρέπει να υποβληθεί δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Αίτηση είτε για Αγορά είτε για Συμμετοχή θα συνοδεύεται από τα Έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο

Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό της εταιρείας. Η εν λόγω Εγγύηση Συμμετοχής θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή του Προσφέροντος. Ο πλειοδότης λαμβάνει πίσω την εγγύηση συμμετοχής του μετά την εκτέλεση της συμφωνίας πώλησης και αγοράς.
2.1.3. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα έγγραφα που απαιτούνται κατ' ελάχιστον για τη δέουσα επιμέλεια και την τεχνική επιθεώρηση του ακινήτου από τον ενδιαφερόμενο Αγοραστή (π.χ. τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας, κάτοψη, κατόψεις κ.λπ.), το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα κληθεί να υπογράψει, εφόσον αναδειχθεί πλειοδότης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά το κάθε ακίνητο (π.χ. ειδικοί όροι) και τη διαδικασία πώλησής του. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε κάθε ακίνητο ("επιτόπια επίσκεψη"), σε ημέρα ή ημέρες και ώρα που θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση του ενδιαφερόμενου αγοραστή με την εταιρεία τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα (με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε ιδιοκτήτη). Επισημαίνεται ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με κάθε ακίνητο αποσκοπούν μόνο στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγοραστών για την υποβολή των προσφορών τους, δεν είναι εξαντλητικές και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρεία. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των Πληροφοριών και η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις ή λάθη των Πληροφοριών, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επαληθεύσουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη, διενεργώντας δικούς τους ελέγχους με τους συμβούλους τους.
2.2. Συμμετοχή στη Διαδικασία Μετά την αποδοχή της Αίτησης Συμμετοχής ή Απευθείας Αγοράς, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον είτε για την απευθείας (χωρίς προηγούμενο πλειστηριασμό) αγορά του ακινήτου που τον ενδιαφέρει, στην προκαθορισμένη από την εταιρεία Τιμή Απευθείας Αγοράς, είτε να συμμετάσχει, σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, σε διαδοχική ηλεκτρονική υποβολή οικονομικής Προσφοράς και αντιπροσφορών (Ηλεκτρονική Δημοπρασία), αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την υψηλότερη μέχρι εκείνη τη στιγμή Προσφορά και να προσφέρει υψηλότερη.

3. Δικαίωμα συμμετοχής
3.1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπραξίες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία και υποβολής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες της Διαδικασίας.
3.1.1. Αποκλείεται κάθε ενδιαφερόμενος Αγοραστής, κατά του οποίου διεξάγεται ή έχει διεξαχθεί δικαστική ή εξώδικη έρευνα από Δημόσιες Αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή κατά του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά ανώνυμες εταιρείες και νομικά πρόσωπα παρόμοιας νομικής μορφής σε διαφορετικές χώρες, ο αποκλεισμός ισχύει επίσης για τον πρόεδρο/προεδρεύοντα του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο (εάν υπάρχει), βάσει του καταστατικού ή ισοδύναμου εγγράφου του νομικού προσώπου. Για όλες τις άλλες μορφές νομικών προσώπων, τα ανωτέρω κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν για κάθε νόμιμο εκπρόσωπό τους και για τις κοινοπραξίες τα ανωτέρω κριτήρια ισχύουν για τα μεμονωμένα μέλη τους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Ένα νομικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, με περισσότερες από μία προσφορές για το ίδιο ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή, και οι δύο συμμετέχοντες αποκλείονται από τη Διαδικασία. 3.1.2 Κάθε ενδιαφερόμενος Αγοραστής αποκλείεται επίσης από τη συμμετοχή στη Διαδικασία, όταν (α) διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι πληροφορίες/στοιχεία που παρέχονται είναι λανθασμένες ή χρησιμοποιούνται ακατάλληλες εκφράσεις κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα ή γίνεται προσπάθεια παραβίασης της Ιστοσελίδας, (β) είναι ανήλικος ή έχει οποιαδήποτε μορφή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. (γ) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης. (δ) έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης. (ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχουν) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής τους. (ζ) συντρέχει άλλος ουσιώδης λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό τους. 3.1.3. Η εταιρεία ή/και ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου, έχουν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή ενδιαφερόμενου αγοραστή στη Διαδικασία, εάν κατά την κρίση τους ο ενδιαφερόμενος αγοραστής αδυνατεί να ολοκληρώσει την αντίστοιχη συναλλαγή (π.χ. σε περίπτωση που πλειοδοτεί με εκνευριστικό τρόπο) και ενδέχεται με τη συμμετοχή του αυτή να διαταράξει την ομαλή έκβαση της δημοπρασίας, καθώς και εάν μετά την υποβολή της προσφοράς ή/και τον ορισμό του ως πλειοδότη, προκύψει λόγος αποκλεισμού.
3.2. Διαδικαστικά έγγραφα Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:
3.2.1α Σε περίπτωση νομικού προσώπου, εταιρικά έγγραφα, που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και τη θέση, καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου αγοραστή (π.χ. επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, πρακτικά εκπροσώπησης).
3.2.1β Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει με πληρεξούσιο, πρέπει να προσκομιστεί σχετική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.
3.2.1γ Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου Αγοραστή, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: ο τελευταίος δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται ανωτέρω και ότι, εφόσον αναδειχθεί ως Προσφέρων. θα προσκομίσει τα πιστοποιητικά του όρου 3.1.2 γ, δ, ε.

3.3. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του όρου 6 των Γενικών Όρων.

3.4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής είναι κοινοπραξία, ένωση, συνεταιρισμός κλπ. μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Υπεύθυνη Δήλωση κοινού εκπροσώπου που θα υπογράφει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, ότι ενεργεί για λογαριασμό όλων των μελών, ότι καθένας από αυτούς πληροί τις προϋποθέσεις του όρου 3 και αποδέχεται τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διαδικασίας, καθώς και ότι τα μέλη της ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας ή/και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
3.5 Στο παρόν επισυνάπτεται Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης με το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων.

4. Υποβολή προσφορών και ορισμός του προσφέροντος 4.1 Διαδικασία υποβολής προσφορών
Α. Άμεση αγορά
4.1.1. Όσον αφορά την Απευθείας (χωρίς προηγούμενο Πλειστηριασμό) Αγορά ενός ακινήτου στην τιμή που έχει προκαθοριστεί από την εταιρεία και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή της πλατφόρμας. Αμέσως, στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη "Κατακυρώθηκε". Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του Αγοραστή από την εταιρεία, ο Αγοραστής θα πρέπει να υπογράψει το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και να καταβάλει την Προκαταβολή Συναλλαγής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω υπό 5.1.1. Σημειώνεται ότι ο όρος 4.2.1 (Χρόνος ισχύος της Προσφοράς) ισχύει και στην περίπτωση της "Απευθείας Αγοράς". Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το ακίνητο θα αποσύρεται από την ηλεκτρονική δημοπρασία και το ακίνητο θα εμφανίζεται με την ένδειξη "Πωλείται".
Β. Ηλεκτρονική δημοπρασία
4.1.2. Όσον αφορά την αγορά ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Προσφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 2.1.2. οριζόμενα, μπορούν να συμμετάσχουν, σε καθορισμένη ημέρα που θα καθοριστεί στην ιστοσελίδα ειδικά για κάθε ακίνητο, σε διαδοχική ηλεκτρονική υποβολή οικονομικών προσφορών και αντιπροσφορών (Ηλεκτρονική Δημοπρασία). Την ημέρα της Δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα υποβάλλουν την Προσφορά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kourtidis.action. Ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής υποβάλλει την Προσφορά του για το ακίνητο που τον ενδιαφέρει, ξεκινώντας από την Τιμή Εκκίνησης. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την "Τρέχουσα Προσφορά" τουλάχιστον κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Η αύξηση της Προσφοράς μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη από το Βήμα της Δημοπρασίας. Κάθε Προσφορά θα παραμείνει σε ισχύ για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του ενδιαφερόμενου Αγοραστή στον "Κατάλογο Προσφερόντων", η εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσει από κάθε ενδιαφερόμενο Αγοραστή πρόσθετα απαραίτητα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις, ο δε τελευταίος θα πρέπει να υποβάλει τα πρόσθετα αυτά έγγραφα εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να λάβει δάνειο για την αγορά του ακινήτου, θα πρέπει να έχει προμηθευτεί εγκαίρως τη σχετική προέγκριση.
4.1.3. Η τιμή εκκίνησης, η ημερομηνία και η ώρα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (έναρξη-λήξη), καθώς και κάθε άλλη παράμετρος της ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα καθορίζονται στην ιστοσελίδα. Σε κάθε δημοπρασία θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παράτασης του χρόνου λήξης της προσφοράς. Η παράταση θα είναι προκαθορισμένης μικρής διάρκειας για προκαθορισμένο αριθμό Προσφορών.
4.1.4. Η επιλογή του πλειοδότη για κάθε ακίνητο θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή.
4.2. Υποψηφιότητα προσφέροντος
4.2.1. Ο Προσφέρων θα ανακηρυχθεί με βάση το υψηλότερο προσφερόμενο ποσό (Τιμή), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η Προσφορά του Προσφέροντος είναι δεσμευτική για ενενήντα (90) ημέρες, η οποία μπορεί να 6 παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία, για άλλες τριάντα (30) ημέρες, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης (e-mail) του Προσφέροντος, εκτός εάν ο τελευταίος διαφωνήσει εγγράφως. Σε περίπτωση αποχώρησης του Προσφέροντος εντός της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας.
4.2.2. Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής που συμμετείχε και προσέφερε το υψηλότερο Τίμημα για την αγορά κάθε ακινήτου (σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Κατάταξης) αναδεικνύεται με απόφαση της εταιρείας ως Πλειοδότης για το αντίστοιχο ακίνητο (εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο). Ο πλειοδότης θα ενημερώνεται για τον ορισμό του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται ότι το ακίνητο πωλήθηκε ή θα αναρτάται η σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα- ότι "έχει οριστεί πλειοδότης".
4.2.3. Ο Προσφέρων θα κληθεί από την Εταιρεία να υπογράψει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό του, ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό), βάσει του οποίου θα αναλάβει την υποχρέωση να προχωρήσει στην αγορά του αντίστοιχου ακινήτου, καταβάλλοντας παράλληλα τίμημα ίσο με 10% του Τιμήματος (Προκαταβολή Συναλλαγής), το οποίο αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που επισυνάπτεται στη σελίδα του κάθε ακινήτου στην ιστοσελίδα www.kourtidis.action.
4.2.4. Μετά τον ορισμό του Αγοραστή ή/και του Προσφέροντος και την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο ιδιοκτήτης του αντίστοιχου ακινήτου και ο Αγοραστής ή/και ο Προσφέρων θα προχωρήσουν στη σύναψη της σύμβασης αγοράς (Σύμβαση Αγοράς), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους που ορίζονται στο παρόν, αλλά και με τυχόν σχετικούς Ειδικούς Όρους που αφορούν το κάθε ακίνητο.
4.2.5. Τόσο κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας όσο και κατά την Απευθείας χωρίς Δημοπρασία Αγορά ενός ακινήτου, η τελική απόφαση για την πώληση του εν λόγω ακινήτου στον επιλεγέντα Πλειοδότη στην τιμή που καθορίζει η εταιρεία (Αγοραστής) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αντίστοιχης πώλησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος μπορεί να λάβει υπόψη του τους πρόσθετους παράγοντες που κρίνει απαραίτητους για την ολοκλήρωση της πώλησης και αγοράς.

4.1.3. Η τιμή εκκίνησης, η ημερομηνία και η ώρα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (έναρξη-λήξη), καθώς και κάθε άλλη παράμετρος της ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα καθορίζονται στην ιστοσελίδα. Σε κάθε δημοπρασία θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παράτασης του χρόνου λήξης της προσφοράς. Η παράταση θα είναι προκαθορισμένης μικρής διάρκειας για προκαθορισμένο αριθμό Προσφορών.
4.1.4. Η επιλογή του πλειοδότη για κάθε ακίνητο θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή.
4.2. Υποψηφιότητα προσφέροντος
4.2.1. Ο Προσφέρων θα ανακηρυχθεί με βάση το υψηλότερο προσφερόμενο ποσό (Τιμή), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η Προσφορά του Προσφέροντος είναι δεσμευτική για ενενήντα (90) ημέρες, η οποία μπορεί να 6 παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία, για άλλες τριάντα (30) ημέρες, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης (e-mail) του Προσφέροντος, εκτός εάν ο τελευταίος διαφωνήσει εγγράφως. Σε περίπτωση αποχώρησης του Προσφέροντος εντός της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας.
4.2.2. Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής που συμμετείχε και προσέφερε το υψηλότερο Τίμημα για την αγορά κάθε ακινήτου (σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Κατάταξης) αναδεικνύεται με απόφαση της εταιρείας ως Πλειοδότης για το αντίστοιχο ακίνητο (εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο). Ο πλειοδότης θα ενημερώνεται για τον ορισμό του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται ότι το ακίνητο πωλήθηκε ή θα αναρτάται η σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα- ότι "έχει οριστεί πλειοδότης".
4.2.3. Ο Προσφέρων θα κληθεί από την Εταιρεία να υπογράψει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό του, ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό), βάσει του οποίου θα αναλάβει την υποχρέωση να προχωρήσει στην αγορά του αντίστοιχου ακινήτου, καταβάλλοντας παράλληλα τίμημα ίσο με 10% του Τιμήματος (Προκαταβολή Συναλλαγής), το οποίο αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που επισυνάπτεται στη σελίδα του κάθε ακινήτου στην ιστοσελίδα www.kourtidis.action.
4.2.4. Μετά τον ορισμό του Αγοραστή ή/και του Προσφέροντος και την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο ιδιοκτήτης του αντίστοιχου ακινήτου και ο Αγοραστής ή/και ο Προσφέρων θα προχωρήσουν στη σύναψη της σύμβασης αγοράς (Σύμβαση Αγοράς), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους που ορίζονται στο παρόν, αλλά και με τυχόν σχετικούς Ειδικούς Όρους που αφορούν το κάθε ακίνητο.
4.2.5. Τόσο κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας όσο και κατά την Απευθείας χωρίς Δημοπρασία Αγορά ενός ακινήτου, η τελική απόφαση για την πώληση του εν λόγω ακινήτου στον επιλεγέντα Πλειοδότη στην τιμή που καθορίζει η εταιρεία (Αγοραστής) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αντίστοιχης πώλησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος μπορεί να λάβει υπόψη του τους πρόσθετους παράγοντες που κρίνει απαραίτητους για την ολοκλήρωση της πώλησης και αγοράς.

5. Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Συμφωνητικού Πώλησης και Αγοράς
5.1 Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού
5.1.1. Μετά την ανακοίνωση του Αγοραστή (σε περίπτωση Απευθείας Αγοράς) ή του Πλειοδότη (σε περίπτωση Δημοπρασίας), το Ιδιωτικό Συμφωνητικό θα υπογραφεί εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Παράλληλα, τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν εντός της ίδιας προθεσμίας - στην ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση) και σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο - τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω υπό 3.1.2 γ-ε., 3.2.1α, 3.2.1β ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής ενημερότητας, εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ ή, σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι κάτοικος εξωτερικού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εκδίδονται στη χώρα προέλευσής του, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται ειδικά για την αγορά ακινήτων. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής του Άμεσου Τιμήματος Αγοράς ή ο Προσφέρων ενήργησε για λογαριασμό άλλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αντίγραφο της σχετικής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσιότητας και, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, το σχετικό καταστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.
5.1.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Αγοραστής ή ο Προσφέρων πρέπει να καταβάλει την Προκαταβολή Συναλλαγής για την αγορά του ακινήτου (το ποσό της Προκαταβολής θα αφαιρεθεί από το συνολικό τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο Προσφέρων για την αγορά και πώληση του ακινήτου).
5.1.3 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ή/και ο Προσφέρων δεν καταβάλει την Προκαταβολή ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της εταιρείας και η εταιρεία δικαιούται να υποδείξει ως Προσφέροντα τον επόμενο φορέα του Πίνακα Κατάταξης.
5.1.4. Μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, η εταιρεία θα αποστείλει στον Αγοραστή ή/και στον Πλειοδότη σχέδιο του Συμφωνητικού Αγοράς, το οποίο θα περιέχει τους όρους για την αγορά του ακινήτου. Σημειώνεται ότι ο Προσφέρων δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί τροποποίηση των βασικών όρων τόσο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού όσο και του Συμφωνητικού Αγοράς.
5.2 Υπογραφή της συμφωνίας πώλησης και αγοράς
5.2.1. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το Συμφωνητικό Πώλησης και Αγοράς θα υπογραφεί από τον Προσφέροντα και τον ιδιοκτήτη/πωλητή του ακινήτου ενώπιον συμβολαιογράφου. Με την υπογραφή του Συμφωνητικού Πώλησης και Αγοράς, ο Αγοραστής ή ο Πλειοδότης θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα εφάπαξ. Ταυτόχρονα, η Εγγύηση Συμμετοχής θα επιστραφεί στον Αγοραστή. Την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ο αγοραστής θα καταβάλει στην εταιρεία το ποσό των 2% συν ΦΠΑ, μεσιτική αμοιβή.

5.2.2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αρνηθεί να προχωρήσει στην υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς στον πιο πάνω συμφωνηθέντα χρόνο, τυχόν καταβληθείσες Προκαταβολές θα επιστραφούν άτοκα στον Αγοραστή ή Πλειοδότη, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύνταξης του Συμφωνητικού Αγοράς από υπαιτιότητα του Αγοραστή ή του Πλειοδότη, ο τελευταίος θα ευθύνεται για αποζημίωση έναντι του ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ενώ η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της εταιρείας.

6. Πολιτική προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία.
6.1 Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές/επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της. Τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που θα εισάγει κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής στην ιστοσελίδα www.kourtidis.auction είναι τα εξής - Ονοματεπώνυμο - Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Υπηκοότητα - ΑΦΜ ή αριθμός διαβατηρίου για τους μη κατόχους ΑΦΜ - Τραπεζικός λογαριασμός για την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής
6.2 Ασφάλεια της διατήρησης προσωπικών δεδομένων Η εταιρεία διατηρεί ειδική πολιτική ασφάλειας και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, αλλοίωση, παράνομη πρόσβαση, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη, παράνομη τροποποίηση, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας σχετικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, μετά το πέρας του οποίου καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική περίοδος διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του νόμου 4264 / 2019
6.3 Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε παράνομη πράξη που προκαλεί ζημία ή βλάβη, οικονομική ή ηθική, στα υποκείμενα των δεδομένων, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια της εταιρείας μας ή των διαχειριστών της ιστοσελίδας/πλατφόρμας μας.
6.4. Η εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε δημόσιους φορείς και δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται από την εταιρεία και τα στελέχη ή τους συμβούλους της, τα οποία δεσμεύονται να τα τηρούν εμπιστευτικά και να μην τα γνωστοποιούν σε τρίτους, στο πλαίσιο της εφαρμογής και του ελέγχου της τήρησης των όρων της Διαδικασίας, της αξιολόγησης των Προσφορών και των Προσφορών, του ορισμού του Προσφέροντος και της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του Συμφώνου Πώλησης και Αγοράς, καθώς και της διασφάλισης των συμφερόντων της εταιρείας.

7. Άλλοι όροι
7.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μέχρι να οριστεί ο πλειοδότης/αγοραστής, να αναβάλει, να ακυρώσει, να επαναλάβει τη Διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ή να αποσύρει ένα ακίνητο από τη Διαδικασία, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη έναντι των ενδιαφερόμενων αγοραστών, του πλειοδότη ή οποιουδήποτε τρίτου.
7.2 Με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει επαρκώς τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις υπό 6. Τυχόν μη συμμόρφωση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τυχόν μη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί από την εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ως επαρκής λόγος απόρριψης της Προσφοράς.
7.3. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία με δική τους ευθύνη και κίνδυνο και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας και από κάθε δαπάνη που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
7.4. Το συνολικό κόστος της πώλησης κάθε ακινήτου, ενδεικτικά αναφέροντας τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα μεταβίβασης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς και τα έξοδα τεχνικού / πολεοδομικού ελέγχου / δέουσας επιμέλειας, καθώς και κάθε είδους φόροι και τέλη βαρύνουν αποκλειστικά τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
7.5 Η διαδικασία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές σε σχέση με τη Διαδικασία θα επιλύονται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας με υλική αρμοδιότητα.
7.6 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες/διευκρινίσεις, δεν προορίζονται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή σύσταση εν γένει εκ μέρους της εταιρείας και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή από την εταιρεία.
7.7 Η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, ανταποκρινόμενη σε τυχόν αιτήματα δικαστικών ή δημόσιων αρχών για παροχή πληροφοριών.
7.8. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομοθεσία, το φορολογικό καθεστώς και οι γενικοί όροι που διέπουν τη Διαδικασία ενδέχεται να αλλάξουν.

8. Όροι - Ερμηνεία
Οποιαδήποτε αναφορά στον πληθυντικό περιλαμβάνει επίσης τον ενικό και αντίστροφα και η χρήση του ενός φύλου περιλαμβάνει επίσης το άλλο φύλο. Οι όροι με κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

Αγοραστής: Ο πληρωτής του Άμεσου Τιμήματος Αγοράς, χωρίς συμμετοχή στη Διαδικτυακή Δημοπρασία, στον οποίο ανατίθεται η αγορά του ακινήτου.

Αίτηση άμεσης αγοράς: Η αίτηση για την απευθείας αγορά ενός ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Αίτηση συμμετοχής: Η αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

Βήμα: Το ελάχιστο ποσό κατά το οποίο η επόμενη Προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την αμέσως προηγούμενη.

Εγγύηση συμμετοχής: Το ποσό που ορίζεται από την εταιρεία, το οποίο πρέπει να καταβληθεί από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.

Ενδιαφερόμενος αγοραστής: Ο συμμετέχων στη διαδικασία για την αγορά ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας.

Διαδικασία: Διαδικασία: Η πώληση ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας www.kourtidis.auction και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους.

Παράταση χρόνου λήξης: σε περίπτωση τελευταίας προσφοράς του προσφέροντος στο τελευταίο (1) λεπτό της κανονικής διάρκειας της διαδικασίας.

Ηλεκτρονική δημοπρασία: Η διαδικασία υποβολής προσφοράς και αντιπροσφοράς, από την οποία αναδεικνύεται ο πλειοδότης.

Ημερομηνία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Η ημερομηνία που έχει οριστεί από την εταιρεία για τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό: Το συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του αγοραστή ή του πλειοδότη και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο είναι δεσμευτικό για τον αγοραστή ή τον πλειοδότη, σύμφωνα με τους όρους του.

Πίνακας κατάταξης: Ο πίνακας που συντάσσεται με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τις προσφορές των ενδιαφερομένων.

Πλειοδότης: Ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά (υψηλότερη τιμή αγοράς) στην ηλεκτρονική δημοπρασία, ο οποίος θα κληθεί να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Προκαταβολή συναλλαγής: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή ή πλειοδότη κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα ανέρχεται σε 10% του συνολικού τιμήματος, το οποίο αναφέρεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που επισυνάπτεται στη σελίδα κάθε ακινήτου στην ιστοσελίδα www.kourtidis.auction.

Άμεση τιμή αγοράς: Το ποσό που καθορίζεται από την εταιρεία για την απευθείας πώληση του ακινήτου χωρίς ηλεκτρονική δημοπρασία.

Τιμή εκκίνησης: Το ποσό της ελάχιστης αρχικής τιμής που προσφέρεται για κάθε ακίνητο, το οποίο καθορίζεται από την εταιρεία, μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Χρήστης: Αυτός που εισέρχεται και εγγράφεται στον ιστότοπο.

Χρόνος Διαδικασίας: Η ημέρα (οι ημέρες) και η ώρα έναρξης και λήξης της Διαδικασίας.